กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ “เป้าหมายการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำที่น่าอยู่ อนาคตของยานยนต์ไฟฟ้าไทย” วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 9:3016:30 น. ณ ห้องลำตะคอง 1 โรงแรมแคนทารี นครราชสีมา

ช่วงที่ 1 ทิศทางระดับนโยบายด้านการขับเคลื่อนเมืองคาร์บอนต่ำ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero Emission ของประเทศไทย

ช่วงที่ 2 นวัตกรรมทางสังคมที่เอื้อต่อการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำระดับพื้นที่

ช่วงที่ 3 อนาคตยานยนต์ไฟฟ้าไทย กับการมุ่งสู่เป้าหมายเมืองคาร์บอนต่ำที่น่าอยู่