ผลการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 พ.ศ.2566 นำเสนอเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2566