คู่มือแนะนำ การขอประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า

จัดทำโดย คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ฝ่ายวิศวกรรมและวิชาการ (ครั้งที่ 1)

รายงานแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าเพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย

จัดทำโดย คณะทำงานร่วม – การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย – การไฟฟ้านครหลวง – การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค