ผลผลิตต้นแบบงานวิจัยศูนย์ข้อมูลเมืองสู่การพัฒนาโคราชเมืองอัจฉริยะคาร์บอนต่ำ

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ หัวหน้าโครงการวิจัย “ต้นแบบระบบนิเวศเมืองคาร์บอนต่ำที่น่าอยู่ กรณีศึกษาการพัฒนาระบบโครงข่ายขนส่งสาธารณะเมืองโคราช”ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน “ศูนย์วิทยาการสารสนเทศและการพัฒนาเมือง (CUID: Center of Urban Informatics and Development)” จากเทศบาลนครนครราชสีมา เพื่อหาแนวทางความร่วมมือเป็นต้นแบบในการจัดตั้ง “ศูนย์รวบรวมข้อมูลเพื่อการประสานงานและสั่งการ […]

ผลงานวิจัยร่วมขับเคลื่อนคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 4.0. ประจำปี พ.ศ.2566

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ช่วงเวลา 8:30-15:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ อาจารย์ประจำหลักสูตรนวัตกรรมการพัฒนาเมืองและพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน คณะระบบรางและการขนส่ง หัวหน้าโครงการต้นแบบระบบนิเวศเมืองคาร์บอนต่ำที่น่าอยู่ จากการได้รับสนับสนุนทุนวิจัยโดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ […]

มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมประจำปี 2566 #TRIUPFair2023 

คลิกเพื่อเข้าเวปไซค์ TRIUP Fair 2023