เทศบาลฯ ร่วมประชุมหารือและพิจารณาความเหมาะสม ในโครงการวิจัย เรื่องต้นแบบเมืองคาร์บอนต่ำที่น่าอยู่