การขับเคลื่อน “โคราชเมืองคาร์บอนต่ำ” ผ่านกลไกผลผลิตงานวิจัย โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2566