เทศบาลนครนครราชสีมา ร่วมขับเคลื่อน Micro Transit สู่เมืองคาร์บอนต่ำและการยกระดับนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าเมืองโคราชที่น่าอยู่และชาญฉลาด

กิจกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ทางเลือกการเดินทางขนาดเล็ก (Micro Transit) ส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยวย่านศูนย์กลางเมืองใหม่ City Link อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่การยกระดับการพัฒนาเมืองโคราชที่น่าอยู่และชาญฉลาดอย่างยั่งยืน

ขอบคุณแหล่งข่าว โคราชเมืองที่คุณสร้างได้