ผลการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 พ.ศ.2565 นำเสนอเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2565