เมืองอัจฉริยะ : กรอบแนวคิดสำหรับการพัฒนาเมืองด้วยระบบนวัตกรรม

บรรยาย วิชาสัมมนาการแผนและพัฒนาเมือง สาขาวิชาการผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 การต่อยอดโครงการวิจัย บพท.2563 สู่ 2565 และมองอนาคตประเด็นวิจัย