วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ช่วงเวลา 8:30-15:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ อาจารย์ประจำหลักสูตรนวัตกรรมการพัฒนาเมืองและพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน คณะระบบรางและการขนส่ง หัวหน้าโครงการต้นแบบระบบนิเวศเมืองคาร์บอนต่ำที่น่าอยู่ จากการได้รับสนับสนุนทุนวิจัยโดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) เข้าร่วมนำเสนอผลงานชุดโครงการวิจัยเพื่อขอรับการตรวจประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 4.0 โดยมี นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานนำเสนอผลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของจังหวัดนครราชสีมา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและตัวแทนมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *