คู่มือแนะนำ การขอประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า

จัดทำโดย คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ฝ่ายวิศวกรรมและวิชาการ (ครั้งที่ 1)

รายงานแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าเพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย

จัดทำโดย คณะทำงานร่วม – การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย – การไฟฟ้านครหลวง – การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ตัวชี้วัดการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)

อนาคตประเทศไทยพุทธศักราช 2585

ประเทศไทยตอนนี้ใกล้เคียงกับ ‘กิ้งกือในเขาวงกต’ ในมุมมองของ เคน นครินทร์ หยิบบางส่วนจากงานวิจัย อนาคตประเทศไทยพุทธศักราช 2585 มาเล่าให้ฟัง พร้อมชี้ให้เห็นว่า Worst Case Scenario ที่อาจเกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร? แนวทางในการพาเราทุกคนออกภาวะกิ้งกือในเขาวงกตคืออะไร? ค้นหาคำตอบได้ใน The Secret Sauce ได้จากการวิเคราะห์โดย […]

มทร.อีสาน ร่วมเสนอโครงการ “ระบบข้อมูลเปิดอัจฉริยะเพื่อกรอบการพัฒนาเมือง” เป็น 1 ใน 7 โครงการแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 4.0