อนาคตประเทศไทยพุทธศักราช 2585

ประเทศไทยตอนนี้ใกล้เคียงกับ ‘กิ้งกือในเขาวงกต’ ในมุมมองของ เคน นครินทร์ หยิบบางส่วนจากงานวิจัย อนาคตประเทศไทยพุทธศักราช 2585 มาเล่าให้ฟัง พร้อมชี้ให้เห็นว่า Worst Case Scenario ที่อาจเกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร? แนวทางในการพาเราทุกคนออกภาวะกิ้งกือในเขาวงกตคืออะไร? ค้นหาคำตอบได้ใน The Secret Sauce ได้จากการวิเคราะห์โดย […]

เสวนาฐานความรู้ The Futures of Urban Life in Thailand’s Regional Cities

โดย คณาจารย์ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รู้หรือไม่ !!! ระบบรางเกี่ยวอย่างไร กับเมืองคาร์บอนต่ำ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเริ่มกลายเป็นปัจจัยสำคัญต่อการใช้ชีวิต ก๊าซเรือนกระจกเป็นปัจจัยสำคัญของการสร้างปัญหา แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนจึงเป็นประเด็นสำคัญให้กับเมืองทั่วโลก

รศ.ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์องค์กร หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ในรายการ ฟ้าใส by ศิริวรรณ หัวข้อ : โอกาสของท้องถิ่นและเมือง ใน Changing The World

วิเคราะห์ สถานการณ์การเมือง ใน/ต่างประเทศ การเงินเศรษฐกิจในประเทศ/โลก การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาสร้างงานอาชีพ และสร้างความรับรู้เรื่องความสำคัญด้านความมั่นคงให้ประชาชน

โครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำผ่านระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืน (Achieving Low Carbon Growth in Cities through Sustainable Urban Systems Management in Thailand) โดย UNDP (United Nations Development Programme)