ผลผลิตต้นแบบงานวิจัยศูนย์ข้อมูลเมืองสู่การพัฒนาโคราชเมืองอัจฉริยะคาร์บอนต่ำ

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ หัวหน้าโครงการวิจัย “ต้นแบบระบบนิเวศเมืองคาร์บอนต่ำที่น่าอยู่ กรณีศึกษาการพัฒนาระบบโครงข่ายขนส่งสาธารณะเมืองโคราช”ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน “ศูนย์วิทยาการสารสนเทศและการพัฒนาเมือง (CUID: Center of Urban Informatics and Development)” จากเทศบาลนครนครราชสีมา เพื่อหาแนวทางความร่วมมือเป็นต้นแบบในการจัดตั้ง “ศูนย์รวบรวมข้อมูลเพื่อการประสานงานและสั่งการ […]

ผลงานวิจัยร่วมขับเคลื่อนคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 4.0. ประจำปี พ.ศ.2566

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ช่วงเวลา 8:30-15:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ อาจารย์ประจำหลักสูตรนวัตกรรมการพัฒนาเมืองและพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน คณะระบบรางและการขนส่ง หัวหน้าโครงการต้นแบบระบบนิเวศเมืองคาร์บอนต่ำที่น่าอยู่ จากการได้รับสนับสนุนทุนวิจัยโดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ […]

มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมประจำปี 2566 #TRIUPFair2023 

คลิกเพื่อเข้าเวปไซค์ TRIUP Fair 2023

เทศบาลฯ ร่วมประชุมหารือและพิจารณาความเหมาะสม ในโครงการวิจัย เรื่องต้นแบบเมืองคาร์บอนต่ำที่น่าอยู่

เทศบาลนครนครราชสีมา ร่วมขับเคลื่อน Micro Transit สู่เมืองคาร์บอนต่ำและการยกระดับนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าเมืองโคราชที่น่าอยู่และชาญฉลาด

กิจกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ทางเลือกการเดินทางขนาดเล็ก (Micro Transit) ส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยวย่านศูนย์กลางเมืองใหม่ City Link อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่การยกระดับการพัฒนาเมืองโคราชที่น่าอยู่และชาญฉลาดอย่างยั่งยืน

ขอบคุณแหล่งข่าว โคราชเมืองที่คุณสร้างได้

มทร.อีสาน ร่วม บริษัท เชิดชัย คอร์ปอเรชั่น จำกัด หารือเดินหน้าพัฒนาองค์ความรู้ด้านยานยนต์ไฟฟ้า ผลักดันโคราชสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ

มทร.อีสาน ร่วมกับ บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) และภาคีเครือข่ายยกระดับมาตรฐานระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าและการเดินทางอัจฉริยะนำร่องพื้นที่เมืองโคราช

มทร.อีสาน ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา และเครือข่าย สานพลังขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ Korat Smart City