ตัวชี้วัดการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)

ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ เข้าร่วมเสนอโครงการ “ระบบข้อมูลเปิดอัจฉริยะเพื่อกรอบการพัฒนาเมือง” เป็น 1 ใน 7 โครงการแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 4.0

วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 13:30-15:30 น. ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ เข้าร่วมกับ นายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นำเสนอแผนดำเนินโครงการขยายผลการพัฒนาจังหวัด 4.0 ต่อกระทรวงมหาดไทยและสำนักงาน ก.พ.ร. (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ) ซึ่งจังหวัดนครราชสีมาได้รับพิจารณาเป็น […]