มทร.อีสาน ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา และเครือข่าย สานพลังขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ Korat Smart City

รศ.ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์องค์กร หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ในรายการ ฟ้าใส by ศิริวรรณ หัวข้อ : โอกาสของท้องถิ่นและเมือง ใน Changing The World

วิเคราะห์ สถานการณ์การเมือง ใน/ต่างประเทศ การเงินเศรษฐกิจในประเทศ/โลก การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาสร้างงานอาชีพ และสร้างความรับรู้เรื่องความสำคัญด้านความมั่นคงให้ประชาชน